OFİS HKS KÜNYE MOBİL UYGULAMA KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

İşbu Sözleşme OFİS BİLGİSAYAR SAN. ve TİC. A.Ş. (bundan sonra OFİS BİLGİSAYAR olarak anılacaktır) ile OFİS BİLGİSAYAR’ın sahip olduğu cep telefonu tabanlı (iOS veya Android) Ofis HKS Künye Mobil Uygulama Yazılımı’na (bundan sonra Yazılım olarak anılacaktır) kullanıcı aboneliği kaydı yapan (gerçek/tüzel) kişi (bundan sonra Kullanıcı olarak anılacaktır) arasında Kullanıcı’nın elektronik ortamda onaylamasıyla imzalanmıştır.

2. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

2.1. İşbu Sözleşme’nin konusu Kullanıcı’ya abonelik süresi boyunca OFİS BİLGİSAYAR tarafından sunulan cep telefonu (iOS veya Android) tabanlı HKS künye bildirim mobil uygulamasına kullanım erişimi hakkı verilmesi ile ilgili ve Kullanıcı’nın bu uygulamanın veritabanına yüklediği farklı türlerdeki veriler (bundan sonra İçerik olarak anılacaktır) ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

2.2. İşbu Sözleşme Kullanıcı’nın abonelik kaydı sonrasında elektronik ortamda doldurduğu kullanıcı formunda yer alan “Kullanıcı Sözleşmesini okudum, anladım ve onaylıyorum.” yazılı kutucuğu işaretleyerek elektronik ortamda kabulüyle yürürlüğe girer. Taraflar işbu Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda aboneliğini sona erdirmediği sürece Sözleşme yürürlükte kalacaktır.

2.3. Kullanıcı işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken hukuki ehliyete sahip bulunduğunu, 18 yaşını doldurmuş olduğunu, eğer Sözleşme’yi bir tüzel kişi adına aktediyorsa tüzel kişiyi temsile tam yetkili olduğunu beyan eder. Kullanıcı eğer Sözleşme’yi tüzel bir kişi adına aktediyorsa, tüzel kişinin çalışanlarının Sözleşme’nin tüm hükümlerine uygun hareket etmelerini sağlamakla yükümlüdür.

3. Genel Hükümler

3.1. Kullanıcı, Sözleşme kapsamındaki haklarını ve yükümlülüklerini OFİS BİLGİSAYAR’ın önceden yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen üçüncü kişiye devredemez, temlik edemez.

3.2. OFİS BİLGİSAYAR bu Sözleşme’nin maddelerinde değiştirme ve yenileme yapabilir. Değişiklikler veya yenilemelerin devreye girmesi Kullanıcı’nın değişiklikten sonra Yazılımı ilk kullanımıyla birlikte gerçekleşir.

3.3. OFİS BİLGİSAYAR Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini iştirakine, hissedarlarının iştirakine ve üçüncü kişiye devretme hakkına haizdir.

4. Fikri ve Sinai Haklar

4.1. Mobil uygulama olarak sunulan Yazılım’ın tüm fikri mülkiyet ve/veya ticari lisans hakları OFİS BİLGİSAYAR’a ait olup Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere yasaların hükümleriyle koruma altındadır. Kullanıcı Yazılım’ı herhangi bir şekilde kopyalayamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, kaynak kodu haline getiremez, tersine mühendislik işlemlerine tabi tutamaz, sırasını, işleyişini bozamaz, yapısal özelliklerini kopyalayamaz ve/veya bunları herhangi birisinin bilgisine açamaz, ifşa edemez, Kullanıcı Yazılım’ı Sözleşme konusu amacı dışında kullanamaz, üçüncü kişi ve kuruluşlara kullandırtamaz. Kullanıcı, Yazılım’a yüklediği İçeriklerden işleme eser oluşturma hakkına da sahip değildir.

4.2. OFİS BİLGİSAYAR, mobil uygulama olarak sunduğu Yazılımı işbu Sözleşme kapsamında abonelik süresi boyunca Kullanıcı’ya münhasır olmayan, geçici süreli kullanım hakkı vermektedir. Kullanıcı’nın mobil uygulama olarak sunulan Yazılımı kullanım hakkı Kullanıcı’nın sahip olduğu abonelik süresi ve abonelik şartlarını içeren abonelik paketiyle (örn. bildirimci sayısı, aboneliğin kapsadığı modüller ve özellikler, veritabanı adedi, işlem adedi, vb.) sınırlıdır. Kullanıcı işbu Sözleşme kapsamında sahip olduğu abonelik kullanım hakkını üçüncü şahıslara devredemez. OFİS BİLGİSAYAR yazılımın tüm fikri mülkiyet haklarına sahip olup aynı ve benzeri hizmetleri üçüncü şahıslara verme ve yazılım üzerindeki mali ve telif haklarını dilediği biçimde kullanma hakkına sahiptir.

4.3. Mobil uygulama olarak sunulan iş yazılımına erişimde ve iş yazılımının kullanımında yer alan üçüncü şahıs yazılımlarının ve hizmetlerin lisans ve garanti koşulları, söz konusu yazılım ve hizmetlerin kendi orijinal lisans sözleşmelerine ve koşullarına tabidir. OFİS BİLGİSAYAR’ın üçüncü şahıs yazılımlarıyla ilgili performans, tamlık, hatasızlık gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir taahhüdü yoktur. Kullanıcı, üçüncü şahıs yazılımlarının lisans ve garanti koşullarına uygun olarak davranacaktır. Üçüncü şahısların yazılım ve hizmetlerinin lisans ve garanti koşullarına Kullanıcı ilgili üçüncü şahısların sahip olduğu internet siteleri vb. mecralardan erişilebilir.

5. Yazılım’ın Kullanımında Kanunlara ve Mevzuatlara Uygun Hareket Etme Yükümlülüğü

5.1. Kullanıcı aboneliği kapsamında sahip olduğu kullanım hakkını yasalara ve hukuki mevzuatlara uygun olarak kendi dahili amaçları için kullanacağını beyan eder. Kullanıcı yazılımın kullanım kurallarına ve koşullarına uygun davranacaktır. Kullanım kurallarına ve koşullarına aykırı bir davranış söz konusu olduğunda Kullanıcı’nın aboneliği iptal edilecek, Kullanıcı’nın aboneliğiyle ilgili maddi yükümlülükleri ortadan kalkmayacak, Kullanıcı’ya ücret iadesi yapılmayacaktır. Kullanıcı tüzel kişi adına sözleşmeyi aktediyorsa, tüzel kişinin çalışanlarının da işbu Sözleşme’ye ve yasalara ve hukuki mevzuata uygun davranmasını sağlayacaktır.

5.2. Kullanıcı işbu Sözleşme kapsamındaki uygulamayı kullanırken yüklediği her türlü İçerik’in sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İçerik’in muhteviyatı veya İçerik’in eksikliği, yanlışlığı, kaybı, vb. durumların yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin OFİS BİLGİSAYAR’ın hiçbir sorumluluğu yoktur. OFİS BİLGİSAYAR İçerik kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. Muhasebe, vergi, KVKK, vb. tüm kanun ve mevzuatlara uygunluğun sağlanması Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

5.3. Kullanıcı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun hareket etmekle yükümlüdür. Kullanıcı, bulut tabanlı iş yazılımına yüklediği İçeriklerle ilgili kendisinin Veri Sorumlusu olduğunu, OFİS BİLGİSAYAR’ın Veri Sorumlusu olmadığını kabul ve beyan eder. Kullanıcı yüklediği İçerikler’le ilgili olarak, üçüncü şahıslara ait kişisel veriler varsa bu kişisel verilerin işlenmesi, İçeriklerin yurt içinde ve yurt dışında yer alan üçüncü şahıslara aktarılması için üçüncü şahıslardan izin almakla yükümlüdür. OFİS BİLGİSAYAR, işbu Sözleşme kapsamında ve Sözleşmenin ifası için Kullanıcı tarafından yüklenen/paylaşılan İçerikleri kullanabilir, işleyebilir, kopyalayabilir, yazılım kullanım desteği ve teknik destek, muhasebe, pazarlama, ar-ge, gibi işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için çalışanlarına ve iş ortakları dahil olmak üzere üçüncü kişi ve kurumlara iletebilir, yurt içinde veya yurt dışında bulunan üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşabilir, yurt içindeki ve yurt dışındaki veri merkezlerinde saklayabilir. OFİS BİLGİSAYAR’ın KVKK Aydınlatma Metni abonelik kaydı sırasında Kullanıcı’ya sunulmuş ve okutulmuştur.

5.4. Kullanıcı, Yazılımın içerisindeki iletişim araçlarını kullanması durumunda iletişim araçlarını kanunlara ve mevzuatlara uygun olarak kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Kullanıcı Abonelik Hesabıyla İlgili Sorumluluklar

6.1. Kullanıcı uygulamayı kendisine ait Android veya iOS tabanlı bir mobil cihaz üzerinden kullanacaktır (Android tabanlı bir uygulama kullanılarak oluşturulan bir abonelik hesabı sadece Android tabanlı cihazlarda kullanılabilir, iOS veya başka tabanlı cihazlarda kullanılamaz. iOS tabanlı bir uygulama kullanılarak oluşturulan bir abonelik hesabıysa sadece iOS tabanlı cihazlarda kullanılabilir, başka cihazlarda kullanılamaz. Örneğin, bir kullanıcının Android’de oluşturduğu abonelik hesabı iOS tabanlı bir cihazda geçerli değildir, aynı şekilde iOS’ta oluşturduğu abonelik hesabı da Android tabanlı bir cihazda geçerli değildir). Kullanıcı’nın sahip olduğu uygulamadan tüm işlemler Kullanıcı’ya ait kabul edilir. Uygulamaya erişimin güvenliğinden, gizliliğinden ve kimseyle paylaşılmamasından münhasıran Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı uygulamaya erişimde kullandığı araçların (her türlü donanım ve yazılım uygulamaları dahil olmak üzere) güvenliğini sağlayacaktır. Kendisine ait abonelik hesaabının kullanımından kaynaklanan tüm yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

6.2. OFİS BİLGİSAYAR gerekçe göstermeksizin Kullanıcı’nın hesap açmasını reddetme ve kullanıcının abonelik hesabını kapatma hakkına sahiptir. OFİS BİLGİSAYAR Kullanıcı’nın işbu Sözleşmede yer alan hükümlere, yasalara ve mevzuatlara aykırı davranması, ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi veya aksatması halinde uygulamanın platform pazarı (iOS ise Appstore, Android ise Google Play) veya OFİS BİLGİSAYAR Kullanıcı’nın aboneliğini askıya alabilir veya işbu Sözleşme’nin Fesih bölümünde yer alan maddeler gereğince Sözleşme’yi feshederek kullanıcı hesabını kapatabilir. Böyle bir durumda OFİS BİLGİSAYAR’ın söz konusu ayrılıktan doğan zararlarını Kullanıcı’dan talep hakkı saklıdır.

7. Yazılım’ın Kullanımı

7.1. OFİS BİLGİSAYAR uygulamayı olduğu gibi sunmakta, Kullanıcı’nın tüm beklentilerini karşılayacağı iddiası sunmamaktadır. OFİS BİLGİSAYAR’ın yazılımın ve yazılıma erişilmesinde ve yazılımın kullanılmasında yardımcı üçüncü şahıslara ait yazılımların kusursuz, hatasız, doğru, tam ve mükemmel olduğu ile ilgili bir iddiası, sorumluluğu ve/veya taahhüdü bulunmamaktadır. Yazılımın kullanımının faydaları ve zararları Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı bu hususları baştan kabul ve beyan etmektedir.

7.2. Kullanıcı, uygulamaya erişim ve uygulamayı kullanım kalitesinin, kesintisizliğinin ve hızının büyük ölçüde internet ve iletişim altyapı sağlayıcısından temin edilen hizmetlerin kalitesine dayandığını, söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda OFİS BİLGİSAYAR’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

7.3. Ofis Bilgisayar, Kullanıcı’nın veri tabanına oluşturduğu verilerden (İçerikler), verilerin doğruluğu veya yanlışlığından, verilerdeki hata ve kayıplardan, network veya internet kesilmelerinden veya hatalarından, elektrik dalgalanmalarından veya kesintilerinden ve benzeri dış etkilerden doğabilecek hatalardan, donanım veya işletim sistemleri arıza veya hatalarından, veritabanı arızaları veya hatalarından, virüs bulaşması, üçüncü kişiler tarafından Kullanıcı’nın hesabına sızılma ve zararlarından, Yazılım’ın amacı dışında yanlış veya mevzuata aykırı kullanımından, üçüncü kişi veya kurumlardan alınan hizmetlerde veya yazılımlarda meydana gelebilecek kesinti, arıza veya hatalardan hukuki bazda hiçbir sorumluluğu yoktur. Yazılım’dan elde edilen bilgilerin doğruluğunun ve yanlışlığının kontrol yükümlülüğü ve doğabilecek sonuçlarının (kar, zarar, ceza vb.) idari, mali ve hukuki sorumluluğu tamamen Kullanıcı’da ve Kullanıcı’nın çalışanlarındadır ve Ofis Bilgisayar’ın hiç bir şekilde herhangi bir sorumluluğu yoktur. Yazılım’ın kullanıcı tarafından amacı dışında kullanılarak yazılıma ve/veya Ofis Bilgisayar’a maddi veya manevi zarar vermesi durumunda bu zararlardan Ofis Bilgisayar’a karşı Kullanıcı ve Kullanıcı çalışanları sorumludur. Ofis Bilgisayar’ın Yazılım veya bu sözleşmedeki maddelerden kaynaklanabilecek Kullanıcı’ya ait maddi veya manevi zararlardan dolayı Kullanıcı’ya karşı alabileceği en yüksek sorumluluk sadece en son abonelik ücretinin ödemesi yapılmış ise henüz kullanılmamış süreye ait kalan kısmının geri ödenmesinden ibarettir.

7.4. Kullanıcı’nın mobil uygulama olarak sunulan Yazılımı kullanım hakkı Kullanıcı’nın sahip olduğu abonelik süresi, abone geçerlilik tarihi ve abonelik şartlarını içeren abonelik paketiyle (örn. Bildirimci sayısı, aboneliğin kapsadığı modüller ve özellikler, işlem adedi, vb.) sınırlıdır.

7.5. Yazılım’ın içerisinde üçüncü şahısların işlettiği servislerden alınan bilgiler ve parametreler (örn. Hal Kayıt Sistemi, vb. üçüncü şahısların işlettiği servisler) bulunabilir. OFİS BİLGİSAYAR bu bilgi ve parametrelerin doğruluğunu, güvenilirliğini veya tamlığını hiçbir koşulda taahhüt veya garanti etmez. Kullanıcı, ilgili bilgi ve parametrelerin doğruluğunu, güvenilirliğini ve tamlığını kontrol etmekle sorumludur.

8. Ücretler ve Ödeme

8.1. Ödemeler Kullanıcı’nın abonelik paketini satın aldığı platforma (Android veya iOS) ait mobil uygulama mağazası (Android’se Google Play, iOS’yse Appstore) tarafından Kullanıcı’nın tanımladığı kredi kartı aracılığıyla tahsil edilir. OFİS BİLGİSAYAR Kullanıcı’nın kredi kartı, vb. bilgilerine sahip değildir.

8.2. Kullanıcı işbu sözleşmedeki hizmetlerden yararlanabilmek için aboneliğinden kaynaklı ödemelerini ödeme koşulları ve süresi içerisinde tam ve eksiksiz olarak ödemekle yükümlüdür. Ödeme koşulları ve süresi içerisinde tam ve eksiksiz ödeme yapılmaması halinde Kullanıcı’nın hesabı ilgili mobil uygulama mağazası veya OFİS BİLGİSAYAR tarafından askıya alınabilir veya kapatılabilir. Kullanıcı’nın hesabının askıya alınması veya kapatılması durumunda Kullanıcı’ya kısmen veya tamamen herhangi bir para iadesi veya geri ödeme yapılmayacaktır.

8.3. Kullanıcı’nın ödeme yükümlülüğü Yazılımı kullanıp kullanmamasından bağımsız olup Kullanıcı’nın satın aldığı abonelik paketine bağlıdır. Kullanıcı’nın ödeme yükümlülüğü iptal edilemez ve abonelik dönemi boyunca Sözleşme’nin feshi de dahil olmak üzere aboneliğin herhangi bir nedenle askıya alınması, sona ermesi, kapatılması durumunda Kullanıcı’ya kısmen veya tamamen herhangi bir para iadesi veya geri ödeme yapılmayacaktır.

8.4. Abonelik paketi yenilemelerinde abonelik paketi yenileme tarihinde geçerli güncel paketler, ücretler ve ödeme koşulları geçerli olacaktır.

8.5. Kullanıcı, kendi isteğine bağlı olarak abonelik paketini değiştirmeyi, yükseltmeyi veya düşürmeyi talep edebilir. Abonelik paketini düşürme talepleri OFİS BİLGİSAYAR tarafından aksi öngörülmedikçe ilgili abonelik döneminin sonunda gerçekleştirilecek, paket düşürmesinden kaynaklanan bir ücret iadesi yapılmayacaktır. Abonelik paketlerinin değiştirilmesi, yükseltilmesi ve düşürülmesiyle ilgili talepler ilgili uygulama mağazasının (Google Play veya iOS Appstore) belirlediği kurallar ve sınırlar çerçevesi dışında gerçekleştirilemez.

8.6. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden Kullanıcı sorumludur.
9. Sözleşme’nin Feshi

9.1. Kullanıcı’nın abonelik süresi bitmeden işbu Sözleşme’yi fesih etme hakkı yoktur. Kullanıcı işbu Sözleşme’yi abonelik süresi içerisinde herhangi bir sebeple fesih ederse, abonelik paketinin ücretinin tamamını OFİS BİLGİSAYAR’a ödeme yükümlülüğü ortadan kalkmaz, abonelik paketinden kaynaklanan borcu varsa OFİS BİLGİSAYAR’a ödemekle yükümlüdür ve OFİS BİLGİSAYAR’a yaptığı ödemelerin kısmen ve/veya tamamen iadesi yapılamaz. OFİS BİLGİSAYAR işbu Sözleşme süresince herhangi bir zamanda Kullanıcı’nın aboneliğini askıya alabilir, durdurabilir veya aboneliğini iptal edebilir, Sözleşme’yi tek taraflı olarak fesih edebilir.
10. Diğer Hükümler

10.1. İşbu Sözleşme’nin yorumlanması ve uygulanmasında Türk Hukuku geçerli olup, ihtilafların halli için İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Bu Sözleşmede geçen ifadelerin yorumu konusunda Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu dikkate alınır.

10.2. Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesi bir ihtilaf halinde mahkeme tarafından yasalara uygun olmadığı kanaatine varılarak iptal edilirse diğer maddelerin geçerliliği aynen devam edecektir.

10.3. Kullanıcı uyuşmazlık durumlarında Ofis Bilgisayar’a ait kayıt ve belgelerin münhasır delil niteliğinde olacağını bu sözleşme ile kabul etmektedir.

Ofis Bilgisayar San. Ve Tic. A.Ş.
Küçükbakkalköy Mah. Mücella Sok. No:32 Ataşehir İstanbul Türkiye
0216 573 22 43
developer@ofis.com.tr